Personuppgifts-policy

Den här Personuppgiftspolicyn är till för att hjälpa dig förstå vilken information vi samlar, varför vi samlar den och hur du kan uppdatera eller ta bort din information.

Personuppgiftspolicy

1. Introduktion

Estate Logs AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfråga din formation är det möjligt att du inte kan ta del av de produkter, erbjudanden,funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller genomapplikationen (nedan ”Tjänsten”) eller besöka alla delar av de digitala kanalerna. Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 17 ”Kontaktuppgifter”.


2. Personuppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (fortsättningsvis ”Personuppgifter”).För att Tjänsten överhuvudtaget ska fungera och vara meningsfull för dig som användare måste vi samla in Personuppgifter. Vi samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig:

2.1 VIA APPLIKATIONEN

I samband med att du skapar ett konto via applikationen samlar vi in följande Personuppgifter: namn, e-postadress och telefonnummer. Vi samlar även in sådan annan information du delar med dig av till oss vid din användning av Tjänsten, exempelvis då du lägger upp och/eller bidrar med innehåll och information. När du använder applikationen kommer även viss information att inhämtas automatiskt, exempelvis information om din användning av Tjänsten, lokaliseringsuppgifter, information om nätverks- och enhetsprestanda, språk och information om identifiering och operativsystem samt annan teknisk information om din enhet såsom vilken modell och typ av telefon som används. Vi kan komma att använda Cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av Cookies finns nedan under avsnitt 10 ”Cookies”.

2.2 VIA HEMSIDAN

Via hemsidan samlar vi in de Personuppgifter du matar in på hemsidan, exempelvis i samband med att du kontaktar oss för att få tillgång till Tjänsten såsom namn, telefonnummer och e-postadress.När du använder hemsidan kommer även viss teknisk information att inhämtas automatiskt, exempelvis vilken webbadress du besöker hemsidan från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.Vi kan komma att använda Cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av Cookies finns nedan under avsnitt 10 ”Cookies”.

2.3 ÖVRIG INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

För att exempelvis kunna fakturera kan det krävas insamling av vissa personuppgifter såsom namn, adress,organisationsnummer (enskilda firmor).


3. Vad använder vi personuppgifter till?

Vi kommer att behandla de Personuppgifter vi samlar in för följande ändamål:

1. För att vi ska kunna kommunicera med dig.
2. Leverera Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten fungerar.
3. Analysera din användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten och utveckla nya produkter och tjänster.
4. Administrera ditt konto och användning av Tjänsten, samt kommunicera med dig, exempelvis via notifieringar, e-mail och på annat sätt.
5. Informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och Användaravtalet.
6. Marknadsföra Tjänsten, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten.
7. Såsom i övrigt anges i Personuppgiftspolicyn. Vi sparar dina Personuppgifter så länge som du har ett konto på Tjänsten. Detta i syfte att kunna öppna upp kontot igenom du ångrar dig. Ber du oss kommer vi permanent radera dina Personuppgifter.Om du överlåter ditt konto till någon annan, kommer vi att radera dina Personuppgifter. Vissa Personuppgifter är vi enligt svensk lag skyldiga att spara för en längre tid. Om vi inte kan behandla dina Personuppgifter kan vi heller inte tillhandahålla dig Tjänsten.


Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer att behandla dina Personuppgifter som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet med ”best practice”, Personuppgiftspolicyn samt gällande lagar och regler. Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av Personuppgiftspolicyn.


4. Information från annan

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsten.


5. Information till annan

Utöver vad som anges i Personuppgiftspolicyn kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Vi kommer inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part annat än när (i) det är specifikt avtalat mellan oss och du, (ii) när det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det följer av lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut eller (iv) om vi anlitar oberoende leverantörer förtjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsten. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsten.Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster. Personuppgifterna kommer inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt skriftliga samtycke.


6. Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) utan ditt skriftliga samtycke.


7. Radering av uppgifter

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.


8. Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se avsnitt 17 ”Kontaktuppgifter”).


9. Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag. Personuppgiftspolicyn gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut Personuppgifter.


10. Cookies

Vi samlar in information med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). I Personuppgiftspolicyn använder vi termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet. En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vårwebbplats, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst. Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen.  I syfte att underhålla och förbättra tjänsten använder vi Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används och fungerar när de används. De flesta webbläsare låter dig välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies. Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna.


11. Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt gå ratt skydda tekniksystem från intrång.


12. Personuppgiftsincident

Vid en säkerhetsincident som rör Personuppgifter, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste vi dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vi kan också behöva informera dig, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.


13. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsten och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du godkänner.


14. Ogiltig bestämmelse

Skulle behörig domstol finna någon bestämmelse i Personuppgiftspolicyn ogiltig, ska detta endast leda till enskälig jämkning av bestämmelsen i fråga. Övriga bestämmelser kommer fortsatt förbli i full kraft och effekt.  


15. Tillämplig lag

Personuppgiftspolicyn ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Personuppgiftspolicyn, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Luleåtingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.


16. Datainspektionen

För mer information kring gällande lagstiftning, vilket ansvar vi har för behandlingen av personuppgifter och vilka rättigheter du har, vänligen besök http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/. Frågor rörande behandling av personuppgifter mm. kan även ställas direkt till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.


17. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Personuppgiftspolicyn eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Estate Logs AB,
org.nr 556803–9738
Kungsgatan 22,
961 31 Boden
info@estatelogs.com


18. Samtycke

När du godkänner Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i Personuppgiftspolicyn. Du godkänner också att vi använder Cookies, se avsnitt 10.Om du inte accepterar vad som sägs i Personuppgiftspolicyn ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsten. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke. Samtycke till både Personuppgiftspolicyn och Cookies lämnas digitalt i Tjänsten.